Ochrana osobních údajů

 


Informační povinnost

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

I.

Zpracovávané osobní údaje

 

 • Společnost KANACO spol. s r.o. IČO: 480 25 658, se sídlem Radlická 2220/90, Smíchov, Praha 5, PSČ: 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14134 (dále jen „Správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů svých zákazníků v rozsahu - jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě doručovací adresa, telefonní číslo a kontaktní email zákazníka, popřípadě telefonní číslo a kontaktní email kontaktní osoby v případě zákazníka právnické osoby a IP adresa (dále jen „Osobní údaje“), a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – uzavření kupní smlouvy a plnění na základě ní.

 

 • Osobní údaje uvedené v bodě 1 tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu se zákazníkem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy a dále k přímému marketingu – zaslání dotazníku spokojenosti ze serveru Heureka.cz. Proti tomuto zpracování je klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

 

 • Správce dále zpracovává osobní údaj – podobu, všech návštěvníků jeho prodejny na adrese Radlická 2220/90, Praha 5 (dále jen „Prodejna“) zachycenou prostřednictvím instalovaných kamer, a to v souladu s jeho oprávněnými zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – pro případné krádeže na prodejně. Proti tomuto zpracování je klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

 

II.

Doba a forma zpracování osobních údajů

 

 • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu 4 let od poskytnutí plnění na základě uzavřené smlouvy (dále jen „Doba“).

 

 • Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.

 

 • Osobní údaje v podobě kamerových záznamů návštěvníků Prodejny Správce dle bodu 1.3 čl. I. tohoto dokumentu jsou zpracovávány po dobu 3 týdnů, poté jsou přemazávány.

 

 • Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

III.

Práva a povinnosti subjektů údajů

 

 • Subjekt údajů má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.
 • Subjekt údajů má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

 

 • Subjekt údajů má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

IV.

Poskytování osobních údajů 3. subjektům

a ochrana Osobních údajů

 

 • Správce poskytuje osobní údaje klientů zpracovateli:
  1. účetní, popřípadě daňovému poradci, a to v rozsahu - jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídlo své účetní za účelem vedení účetnictví, konkrétní osobu účetní a daňového poradce Správce lze zjistit na dotaz u Správce, dále
  2. společnosti Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 24725382, a to v rozsahu e-mail zákazníka za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu ověřeno zákazníky.

Žádným dalším osobám Správce osobní údaje neposkytuje, vyjma případného dopravce dodávaného zboží a případů, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.

 

 • Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

 

 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu: gdpr@kanaco.cz, na telefonním čísle 777326363, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5.

 

×