Obchodní podmínky

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Kanaco, spol. s r.o. na doméně www.kanaco.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů :

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Moment uzavření kupní smlouvy vzniká okamžikem expedice objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupující je vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

…… 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

 • Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle obchodního zákoníku, u některých výrobků je prodloužena až na 60 měsíců.
 • Záruční reklamace se uplatňuje na naší adrese příp. u zboží tuzemských dodavatelů (Nokia, Jablotron, Panasonic) v autorizované servisní síti těchto značek.
 • U zboží prodávaného se záručním listem (ZL) je dalším nezbytným dokladem tento ZL. Bez těchto dokumentů nebudeme vrácené zboží ani reklamace přijímat!!!
 • Do formuláře je nutné uvést obj. kód výrobku popř. výrobní číslo/důvod vrácení nebo detailní popis závady při reklamaci/číslo nákupního dokladu (faktury).
 • Záruční reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 30-ti dnů od jejich obdržení.
 • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.
 • Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením, vniklou kapalinou nebo neodbornou instalací.   
 • Pokud zasíláte vrácené zboží/reklamaci přepravní službou neposílejte zboží na dobírku!! Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme!!! 

Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného, resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky (např. u tažného zařízení - přetěžování nákladu vozidla nebo přívěsu). Kupující je rovněž povinen seznámit s těmito podmínkami uživatele. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schválen. Celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení §386 Obch. zákoníku se dohodou účastníků závazkového vztahu omezuje na škodu vzniklou přímo na dodaném předmětu.Všechny námi dodávané díly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli – jedná se například o zámky řazení, autoalarmy, tažná zařízení, zkontrolovány ve vztahu k vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Zámky řazení a tažná zařízení, elektropřípojky a střešní nosiče smí být použity pouze na uvedený typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích. Již namontovaná zámky řazení, autoalarmy a tažná zařízení, nosiče jízdních kol a střešní nosiče nelze vracet. Povrchová koroze u tažných zařízení a střešních nosičů a aerodynamický hluk při jízdě s namontovaným střešním nosičem nejsou důvodem k reklamaci zboží. Vrácení zboží je možné pouze po předcházející dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právu účtovat manipulační poplatek ve výši 10% z ceny zboží. Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců. Na zámky řazení poskytujeme pětiletou záruku za podmínky, že montáž provedl autorizovaný servis pověřený k montáži prodávajícím a byly na zámku provedeny roční kontroly podle záručního listu. Na pevnost nosné části tažných zařízení (bez kulových čepů) poskytujeme doživotní záruku při první montáži za podmínky, že montáž provedl autorizovaný servis pověřený k montáži prodávajícím.  
 

Zrušení objednávky - Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

 V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy musí zákazník dodržet následující podmínky:

 Vždy nás nejdříve kontaktujte na email nebo telefonicky, že žádáte odstoupení od spotřebitelské smlouvy.
 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.
 Zboží musí být nepoškozené.
 Společně se zbožím musí být vždy zaslána kopie daňového dokladu.
 Zboží zasílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.
 Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 Při splnění těchto podmínek Vám bude zaslán dobropis, který musíte potvrdit svým podpisem. Následně budou odeslány peníze za zboží převodem na váš bankovní účet.
 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zasláno na náklady kupujícího zpět. 

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze zrušit telefonicky nebo e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, avšak je-li zásilka již expedována, hradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé za dopravu tam a zpět.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu na bankovní účet kupujícího.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že naše společnost Vás poškodila, nebo nedostála svým závazkům, pište, prosím, na naši emailovou adresu info@kanaco.cz .
2. Jestli se nám přes všechnu snahu nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html .
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs  .
5. Jako spotřebitel můžete podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS  . Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz .
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v kanceláři prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a podléhají ochraně osobních údajů.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. V případě, že zásilka s objednaným zbožím již byla odeslána, vrátí prodávající kupujícímu pouze částku za zboží. Částka za odeslání zboží (poštovné) se v tomto případě nevrací.

 

Rozpor s kupní smlouvou :

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

přiměřeným snížením kupní ceny

náhradním dodáním zboží

odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (pouze při objednání přes internet).
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 5. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží než bylo objednáno nebo je kupujícímu objednané zboží chybně uvedeno na daňovém dokladu, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to telefonicky, písemně nebo na e-mail.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
             8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
             8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Všeobecné informace pro provoz s tažným zařízením:

Pro použití jsou směrodatné údaje výrobce vozidla popř. údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, přičemž nesmí být překročeny hodnoty tažného zařízení. Tažné zařízení je určeno k tahání přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami a k montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Rovněž je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Jiné použití je zakázáno. Použití musí odpovídat silničním předpisům. Při provozu s přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát zřetel na provozní návod výrobce vozidla.Výrobcem vozidla sériově určené upevňovací body se musí dodržet. Montážní a provozní návod doporučujeme připojit k dokladům vozidla.

Montážní informace:

Zámky řazení, autoalarmy a tažné zařízení smí být namontován jen odborníky. Každá změna popř. změny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou vždy ke ztrátě platnosti provozního povolení a záruky.Odstraňte izolační ochranný nátěr (pokud tam je) na karoserii vozidla v místech styčných ploch tažného zařízení. Očistěte části karoserie a vyvrtané otvory ošetřete barvou proti korozi. Doporučujeme používat vždy typové elektroinstalace. Před zahájením montáže univerzální elektroinstalace ověřte ve značkovém servisu výrobce Vašeho vozidla, zda montáží nedojde k poškození elektronických obvodů vozidla.

Dodací podmínky

Tyto dodací podmínky jsou platné pro e-shop www.kanaco.cz. Stanovují přibližné dodací lhůty a způsoby doručení zboží zákazníkovi, který učinil svou objednávku přes webové rozhraní.

Potvrzení a odeslání zásilky:

Uzávěrka objednávek se zbožím, které není skladem, je ve 12:00 hod. Položky, u kterých je uvedena dostupnost "do ... dnů" (např. "do 2-3 dnů"), jsou nejpozději v tomto uvedeném termínu naskladněny. Nejedná se tedy o termín pro doručení zákazníkovi. Uvedená DOSTUPNOST je doba, za kterou je zboží dostupné na našem skladě a platí pouze pro objednávky, které obdržíme v pracovní dny nejpozději do 12:00 hod.

Objednávky uskutečněné ve dny pracovního klidu, o svátcích a během uzavření provozovny jsou vyřizovány tak, jako by byly odeslány až nejbližší následující pracovní a provozní den. Uvedená dostupnost se tedy prodlužuje o dny pracovního klidu, svátky a dny uzavření provozovny.

Do doby pro doručení až k Vám je nutné připočítat dobu dopravy (1-2 dny, podle druhu dopravy, který si zvolíte).

DOSTUPNOST ZBOŽÍ JE BEZ ZÁRUKY A MŮŽE BÝT DODAVATELEM KDYKOLIV ZMĚNĚNA. AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST VÁM RÁDI OZNÁMÍME TELEFONICKY NEBO E-MAILEM.

Uzávěrka objednávek s doručením přepravní službou (Česká pošta, PPL) a se zbožím, které je SKLADEM, je v 11:00 hod., ve vyjímečných případech v 12:00 hod. (termín závisí na aktuální době svozu přepravní služby). Objednávky odeslané později budou zpracovány následující den. Pro objednávky zboží, které bude vyzvednuto OSOBNĚ, není uzávěrka objednávek stanovena. Termín VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ je vždy nutné domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Termín dodání Vám upřesníme ihned po zpracování objednávky a potvrzení termínu dodání zboží naším dodavatelem. Pokud je termín dodání neúměrně dlouhý, je možno objednávku stornovat.

Předpokládaný termín dostupnosti stanovujeme na základě informací od našich dodavatelů a ve většině případů je dodržen. Pokud by byla doba naskladnění delší, budeme Vás informovat.

Zboží Vám zašleme prostřednictvím přepravní služby PPL nebo Obchodním balíkem České pošty. Je jen na vás, kterého přepravce upřednostňujete. Více informací o dopravních službách níže.

Platba za zboží a dopravu:

Zboží zasíláme expresní zásilkou PPL s možností večerního doručení (ve vybraných městech) a Obchodním balíkem České pošty s možností uložení zásilky na balíkové poště.

Naše firma po dohodě s odběratelem zajišťuje dopravu do místa určení. Doručující společnosti doručí expedované zboží na udanou adresu obvykle do druhého pracovního dne od podání, což obvykle znamená do 24 hodin po objednání.

Poplatek u balíků s přepravou:
Osobně zdarma.
Zásilkovna je 105,- Kč vč. DPH,
PPL je 155,- Kč vč. DPH.
Doprava PPL na Zásilkovna je za cenu 155,- K vč. DPH.
Doprava PPL na Slovensko je za cenu 330,- K vč. DPH.
Tažné zařízení zasíláme pouze společností FOFR a poplatek u tažného zařízení se řídí podle platného ceníku FOFR podle váhy, nejběžnější cena je 255,- Kč s DPH - maximální hmotnost zásilky je 50 kg.
Na faktuře bude tato částka vyznačena jako expediční náklady vč. 21% DPH. 

×